Lukijatutkimus 2006
Aki Ahlroth, Su, 16/07/2006 - 00:00

Tutkimusongelma ja -menetelmä

Tuoreimpien mittausten mukaan FilmiFINin sivuilla käy viikottain tuhansia ihmisiä. Pyrkimyksenämme on kehittää sivustoa yhä paremmin lukijoiden tarpeita vastaavaksi. Ongelmana on ollut tähän asti se, ettemme ole tienneet, millaisista ihmisistä lukijakunta koostuu. Tästä syystä päätimme järjestää pienimuotoisen kyselytutkimuksen, joka käsittää neljä demografisiin seikkoihin pureutuvaa kysymystä. Ensisijaisena tavoitteena on selvittää tyypillisen lukijan profiili. Tutkimuksessa ei puututa käyttäjien elämäntyylitekijöihin tai ostokäyttäytymiseen, koska kysely olisi tällöin paisunut liian massiiviseksi. Näihin kysymykseen paneudutaan mahdollisesti myöhemmin. Kiinnostuksemme kohdistui sukupuoleen, ikään, asuinpaikkaa ja ammattiin.

Tutkimukseen päätettiin myös sisällyttää kolme kysymystä, joiden avulla oli tarkoitus saada tietoa lukijoiden suhteesta FilmiFINiin. Näiden on määrä tarjota tietoa paitsi sivuston kehittämisen tueksi, myös statistiikkaa siitä, kuinka olemme onnistuneet pyrkimyksissämme tarjota lukijoita kiinnostavaa sisältöä.

Kysely järjestettiin 23.5.-15.7.2006. Tutkimuksen toteutti ja tulokset analysoi allekirjoittanut. Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen kyselytutkimus kahdesta syystä. Ensinnäkin kvantitatiivinen tutkimus sopii laadullista tutkimusta paremmin demografisten tekijöiden selvittämiseen. Toisekseen sillä oli mahdollista saada luotettavampia ja helpommin analysoitavia tuloksia. Kuhunkin kysymykseen oli asetettu noin viikon pituinen vastausaika. Kysymyksiin vastasi keskimäärin 226 FilmiFINin lukijaa, vastausten lukumäärän vaihdellessa 167 ja 395 välillä.

Tutkimustulokset / Demografiset tekijät
Sukupuoli

Kyselyyn vastanneista 84% on miehiä ja 16% naisia.

Ikä

Kyselyssä piti valita, mihin ikäryhmään kuuluu. Ikäryhmiä oli kaikkiaan kymmenen:

  • Alle 10-vuotias
  • 10-15-vuotias
  • 16-20-vuotias
  • 21-25-vuotias
  • 26-30-vuotias
  • 31-35-vuotias
  • 36-40-vuotias
  • 41-45-vuotias
  • 46-50-vuotias
  • Yli 50-vuotias

Ikäryhmä 16-20-vuotiaat näyttää tutkimuksen valossa olevan suurin ikäryhmä vajaan kolmanneksen (29%) osuudellaan. Seuraavaksi eniten on 21-25-vuotiaita, joiden osuus jää kuitenkin alle neljännekseen (22%). Kolmanneksi suurin ryhmä on 10-15-vuotiaat, joita oli 10% vastaajista. Muiden ikäryhmien prosenttiosuudet jäivät alle 10%. Tutkimustuloksista käy myös ilmi, että alle 31-vuotiaiden osuus on kolme neljäsosaa (75%) vastaajista. Vastaavasti yli 40-vuotiaiden osuus jää runsaaseen kymmenykseen (11%).


Asuinpaikka

Lukijoiden asuinpaikkaa tiedusteltiin läänitasolla. Vastausvaihtoehdot noudattelivat virallista läänijakoa sillä poikkeuksella, että Etelä-Suomen lääni oli jaettu pääkaupunkiseutuun ja ko. läänin muuhun alueeseen. Vastausten perusteella 39% asuu Etelä-Suomen läänissä. Tästä joukosta runsas puolet (59%) elää pääkaupunkiseudulla. Länsi-Suomen läänissä asuvia oli 17% vastaajista ja Itä-Suomen läänissä 14%. Muista lääneistä oli 6-10% vastaajista. Ulkomailla asuvien osuus oli 6%.

Ammatti

Kolmannes (33%) vastaajista oli opiskelijoita (ml. koululaiset). Seuraavaksi suurin ryhmä oli työntekijät viidenneksen (20%) osuudella. Johtavassa asemassa tai ylempinä toimihenkilöinä työskenteleviä oli 13%, työttömiä puolestaan kymmesosa (10%). Muiden ammattiryhmien osuudet jäivät alle kymmenesosaan kokonaismäärästä. Työelämässä olevien osuus on yli puolet (51%).

Tutkimustulokset / FilmiFIN lukijoiden silmin

Yleisarvosana

Lukijoilta tiedusteltiin, minkä arvosanan asteikolla 1-5 (1=huono, 2=välttävä, 3=tyydyttävä, 4=hyvä, 5=kiitettävä) he antaisivat FilmiFINille. Lähes kaksi viidesosaa (38%) antoi hyvän arvosanan. Kiitettävä arvosana heltisi 18% vastaajista. Toisin sanoen enemmistö (56%) vastaajista oli valmis antamaan FilmiFINille hyvän tai kiitettävän arvosanan. Huonona FilmiFINin tarjontaa piti 14% vastaajista. Arvosanojen keskiarvo on 3,2/5.

Sivustovierailujen säännöllisyys

Päivittäin FilmiFINissä käyvien määrä oli runsas neljännes (27%) vastaajista. Lähes yhtä monelle (24%) FilmiFIN tarjoaa ajanvietettä pari kertaa viikossa. Kymmenesosa (10%) etsiytyy FilmiFINin äärelle keskimäärin kerran viikossa. Edellisistä voi vetää sen johtopäätöksen, että vastaajista noin kolme viidesosaa (61%) käy sivustolla vähintään kerran viikossa. Vastaavasti kerran kuukaudessa tai useammin sivustolla vierailevien osuus on noin neljä viidesosaa (81%). Ensimmäistä kertaa sivustolla vierailevia oli 12%.

Ensikosketus sivustoon

Tiedustelimme, mitä kautta lukijat olivat päätyneet ensimmäistä kertaa FilmiFINin pariin. Vastaajista puolet (50%) oli löytänyt sivuston KonsoliFIN-pelisivuston kautta. Googlen (12%) tai Arvostelut.net-palvelun (12%) kautta oli sivustolle navigoinut merkittävä joukko vastaajista. Myös muulla verkkosivustolla olevan linkin kautta (10%) ja PELAA!-lehden mainoksen (7%) tai kaverin suosittelun (8%) ansiosta FilmiFINin on saanut lisää kävijöitä.

Johtopäätökset
Tutkimuksen tulokset vahvistavat monelta osin ennakkokäsityksiämme. Toisaalta tulokset osoittavat osan ennakko-olettamuksistamme vääriksi, mikä antaa jo sinänsä tälle tutkimukselle oikeutuksen.

Oli odotettavaa, että sivuston lukijoista valtaosa on miehiä. Naisten osuus (16%) on kuitenkin suurempi kuin mitä osasimme odottaa. Tällaista ilahduttavaa tulosta ei voi kuitata olankohautuksella, vaan meidän täytyy jatkossa huomioida yhä paremmin myös naispuoliset lukijamme. Sivuston tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että kykenemme tarjoamaan sisältöä, joka kiinnostaa niin miehiä kuin naisiakin. Tavoitteena on naislukijoiden osuuden nostaminen vähintään kolmasosaan lukijoiden kokonaismäärästä.

Tutkimus osoitti, että FilmiFINin lukijat ovat tyypillisesti nuoria, 16-25-vuotiaita henkilöitä. Lukijakunta ei ole kuitenkaan iänkään osalta homogeeninen, vaan sivustollamme on myös keski-ikäisiä ja jopa sitä vanhempia lukijoita. Haasteena onkin se, kuinka pystymme huomioimaan nuorista koostuvan suuren lukijajoukon, laiminlyömättä iäkkäämpiä lukijoitamme.

Asuinpaikkaa koskevassa kyselyssä ilmeni runsaasti hajontaa. Etelä-Suomen läänin suuri osuus selittynee osittain läänin suurimmalla väkiluvulla. Elokuva- ja DVD-harrastus on kuitenkin voimissaan ympäri Suomea. FilmiFINin toimituksen jäsenet asuvat eri puolilla Suomea, joten FilmiFINin luisumista pääkaupunkikeskeiseksi elokuvasivustoksi ei tarvitse pelätä.

Kun ottaa huomioon tyypillisen lukijamme iän, ei ole järin suuri yllätys, että opiskelijoiden osuus on huomattavan suuri. Kaikesta huolimatta kannattaa muistaa, että enemmistö lukijoista on mukana työelämässä joko yrittäjinä tai palkollisina. Työttömien osuus korreloi kohtuullisen hyvin Suomen keskimääräistä työttömyysastetta, kun ikäjakauma otetaan huomioon. Yhä useampi opiskelija siirtyy työelämään, jonka jälkeen ansiotaso kasvaa. Tiettyyn viihdemuotoon (elokuvat ja DVD) keskittyneen verkkojulkaisun valistuneen lukijat ovatkin tyypillisesti mielipidejohtajia, vaikuttaen oman viiteryhmänsä sisällä muidenkin ostopäätöksen tekoon. Tämä tekee FilmiFINistä mainostajankin kannalta kiinnostavan verkkomedian.

Palautteen saaminen omasta työstään on tärkeää, oli se sitten myönteistä tai kielteistä. Omat käsitykset sivuston sisällön laadukkuudesta voivat poiketa radikaalistikin siitä, mitä mieltä lukijat ovat. Näin ollen lukijatyytyväisyyden selvittäminen oli välttämätöntä kahden toimintavuoden jälkeen. Tutkimustulokset ovat rohkaisevia, sillä valtaosa vastaajista on tyytyväinen FilmiFINin sisältöön. Vastaavasti osa vastaajista oli hyvinkin tyytymättömiä. Tässä tutkimuksessa ei pureuduttu tyytymättömyyden syihin, mutta tähän asiaan tullaan palaamaan seuraavassa tutkimuksessamme. Tulemme jatkossakin seuraamaan lukijatyytyväisyyden kehittymistä ja tekemään tarvittavia toimenpiteitä sen parantamiseksi.

Tutkimustulosten valossa näyttäisi siltä, että valtaosa lukijoistamme vierailee sivustolla säännöllisesti. Uskomme, että sivuston tiheä päivitystahti edesauttaa asiaa; jos sivustolla ei käy säännöllisin väliajoin, jotain mielenkiintoista voi jäädä näkemättä. Toisaalta on huomioarvoista, että yli kymmenesosa vastaajista vieraili sivustolla ensimmäistä kertaa. Toisin sanoen sivustolle tulee jatkuvasti uusia kävijöitä, joiden jääminen sivustolle on vain varmistettava yhä laadukkaammalla sisällöllä.

FilmiFINin taival alkoi kesällä 2004 osana KonsoliFIN-pelisivustoa. Tästä syystä onkin ymmärrettävää, että puolet kävijöistä sai ensikosketuksensa elokuvasivustoomme konsolikytköksen myötä. Tähän ryhmään kuuluvien vastaajien osuus on kuitenkin jatkuvasti pienenemässä, sillä yhä useammat päätyvät sivuillemme myös muulla tavoin. Arvostelut.net-palvelu on osoittautunut varsin hyväksi tavaksi saada lisää kävijöitä. Toisaalta hakukoneet, kuten Google, johdattavat elokuvista tai DVD-julkaisuista tietoa etsivät yhä useammin FilmiFINin pariin. Myös kaverien suosittelut, eli word-of-mouth, näyttävät tuoneen sivustolle lisää kävijöitä. Näin lukijoiden pitäminen tyytyväisinä kantaa hedelmää myös tällä saralla.

Tutkimus ei luonnollisestikaan täytä läheskään kaikkia tieteelliselle tutkimukselle asetettuja kriteerejä, mutta sen tarkoituksena onkin tarjota suuntaa-antavaa tietoa lukijoille ja toimituksen sisäiseen käyttöön. Kiitämme kaikkia tutkimukseen osallistuneita ja toivotamme antoisia hetkiä FilmiFINin parissa!

Lisää uusi kommenttiCopyright © FilmiFIN 2004 - 2016